* BUĞRA 24V MAKİNALARIN MUADİLİ

* OTOMATİK KONUM

* MANUEL KONUM

* PUNTA SANİYE KONUM

* 0-32V DC TEL MOTORU BESLEME ÇIKIŞI

* TEL MAKSİMUM AYARI

* BURN BACK (GERİ YANMA) AYARI